Password: minimum 7 karakterer ved registrering!

Aktuelt

10. Okt 2020 - vedligeholdelse af frugttræer, kl.10-12, mødes på torvet, alle er velkomne, medtag beskæringssaks, buskrydder mm.

9. Maj 2021 - vedligeholdelse af frugttræer, kl. 10-12, mødes på torvet, medtag beskæringssaks, buskrydder mm.

6. Juni 2021 - vedligeholdelse af frugttræer og rydning ukrudt på udvalgte strækninger, kl.10-12, mødes på torvet, alle er velkomne, medtag beskæringssaks, buskrydder mm.

 

SEB - Sønderballe Ejerlavs Beboerforening

Referat fra Generalforsamling 16. august 2020, kl. 10-12

Sted: Terrassen på Strandgården, Diernæsvej 205
 1. Valg af dirigent.

  Mette vælges enstemmigt.

 2. Bestyrelsens beretning.

  Vedhæftet dette referat.

 3. BB-midler – Update fra projekterne

  Portaler: uafsluttet grundet mange kabler i jorden hvor de skal graves ned. Der foreslåes flere løsninger. Bla. At de støbes ned i betonring.

  Bænke på torvet: er sat op og der er planter træer og lagt fliser. Det ser så fint ud.

  Bus tur: aflyst pga Corona, tovholder håber den kan afholdes 2021.

  Sprøjtehuset: udsat pga Corona, men der er givet tilsagn om hjælp til renovering fra flere. Der er bevilget 20.000 kr til tag, murværk og port.

  Multivogn: er i fuld gang med at blive renoveret. Alle er velkomne til at deltage onsdag kl. 16 og søndag kl. 10. Arbejdet kan evt følges på facebooksiden: sønderballehoveds skurvogn

 4. Beretning fra hjertestartergruppen

  Ingen beretning da tovholder ikke var tilstede.

 5. Beretning freya planteudvalget / spis Sønderballe

  Den lille gruppe på 3 personer vedligeholder ruterne, som er meget populære. Blå rute bruges bl.a meget af mountainbikere. Den ene sti nede ved sommerhusene, er blevet omlagt pga nybyggede sommerhuse. Der forespørges til om der kan laves QR koder til infoskilte og foldere, da mange bruger dem til deres smartphone – Mantas tilbyder at hjælpe med dette. Der er brug for genoptryk af foldere, Mette vil søge hos erhvervsrådet igen.

 6. Vores hjemmeside:

  Mantas spørger om der egentlig er interesse for en hjemmeside i foreningen, og det er et klart ja. Mantas efterlyser stillingstagen til brug af hjemmesiden, den bør vøre mere dynamisk, da han ikke oplever at der sker noget eller kommer nyt til den fra bestyrelse og medlemmer.

  Ambitionsniveaet skal være hvad der er behov for, at vi er et fællesskab andre kan se og deltage i. Bl.a skal ALLE aktiviteter i foreningen lægges op. Mantas tilbyder at komme med idé til ændring/forbedring. GF beslutter ligeledes at Mantas køber en bedre sikkerhed til hjemmesiden, koster ca. 900 kr. samt at han køber så vi har de 3 domæner: sønderballe.dk, soenderballe.dk samt sonderballe.dk, så vil det være muligt for alle, også f.eks tyskere at finde den.

 7. Valg af revisor

  Carsten genvælges enstemmigt

 8. Indkomne forslag

  1. Fra Kathrine Tryk:

  §13 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

  Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

  Ændres til:

  §13 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

  Bestyrelsen kan meddele foreningens formand og kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

  Samtidig har resterende bestyrelse, samt revisor bemyndigelse til skærpet kontrol.

  Begrundelse:

  Skulle kasseren blive syg, eller på anden måde forhindret, vil formand med fuldmagt være i stand til at varetage kasserens arbejde, desuden er der samtidig mulighed for skærpet kontrol.

  Forslaget forkastes da der ikke er 2/3 af afgivne stemmer for forslaget (6 stemmer for og 3 imod)

  2. Fra bestyrelsen:

  §7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.

  Ændres til:

  Punkt 5: Fastsættelse af kontingent, for det næste kalenderår.

  Vedtages med 10 stemmer for og 0 imod.

 9. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse.

  Godkendt. Det foreslåes at der laves en separat konto til BB-midler.

  Bestyrelsen har besluttet at der skal skiftes bank, da sydbank koster for mange penge i gebyrer. Foreningen har desuden fået mobile pay: box94987.

 10. Fastlæggelse af kontingent (aktuelt 100,- kr. pr. voksen årligt)

  Det besluttes at kontingent beløb fortsætter uændret.

 11. Valg af bestyrelse og suppleant:
  1. Formand - Kathrine Tryk – ikke på valg
  2. Kasserer - Leif Andersen – genvælges
  3. Sekretær - Reci Højrup-Bech – udgår af best.
  4. Best medl. - Johanne Duus – genvælges
  5. Best medl. - Sven Daberkow – udgår af best.
  6. Revisor - Carsten Schmidt – genvælges
  7. Supleant - Karl Erik Olesen – fortsætter

  Generalforsamlingen giver bestyrelsen grønt lys for at finde 2 nye medlemmer mere til bestyrelsen.

 12. Eventuelt.
  1. Bestyrelsen foreslår at man søger pulje om trafiksikkerhed.

  2. Reci og Kurt foreslår at der laves en underskriftindsamling vedr. den hurtigt kørende trafik forbi den smalle vej ved Strandgården, så man kan råbe kommunen op.

  3. Vedr. bestyrelsen afsluttende bemærkning på indkaldelsen:

   Torkild: giver udtryk for utilfredshed, over at bestyrelsen tillader sig at slutte indkaldelsen af med en sådan trussel.

   Andreas: den besked fører intet godt med sig.

   Conni: Kun dirigenten kan bortvise medlemmer, da generalforsamlingen står over bestyrelsen.

  4. Genner bugt netværk har inviteret Mette med til møde omkring et projekt om vandrestier omkring Genner bugt. Tovholder er Margrethe Stenger.


Ref. Reci