Password: minimum 7 karakterer ved registrering!

Aktuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlaugs Beboerforening

Onsdag den 02 marts kl. 19.00 i Fiskerhuset Sønderballe bådelaug. Tag varmt tøj på.

Det er meget vigtig for foreningens videre beståen at vi får en levedygtig bestyrelse og de 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer som begge er på valg foreslår derfor at der skal vælges en fuldtallig bestyrelse på 5 medlemmer, en suppleant og en revisor.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning Herunder Købmandsgården og Områdefornyelse Sønderballe
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fremlæggelse af årsregnskab, status og budget til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse og suppleant. Aktuelt består bestyrelsen af Johanne og Leif som begge er på valg. Valgperioden er 2 år, bestyrelsen afgår med skiftevis 1 - 2 (Ulige år) og 2 - 3 (Lige år). Suppleanten er på valg i ulige år (Ingen valgt i 2021)
  • Valg af revisor (På valg i lige år)
  • Hvis der ikke opnås en levedygtig bestyrelsen foreslås foreningen nedlagt og der skal træffes beslutning om hvordan foreningens midler bruges.
  • Eventuelt

 


10. Okt 2020 - vedligeholdelse af frugttræer, kl.10-12, mødes på torvet, alle er velkomne, medtag beskæringssaks, buskrydder mm.

9. Maj 2021 - vedligeholdelse af frugttræer, kl. 10-12, mødes på torvet, medtag beskæringssaks, buskrydder mm.

6. Juni 2021 - vedligeholdelse af frugttræer og rydning ukrudt på udvalgte strækninger, kl.10-12, mødes på torvet, alle er velkomne, medtag beskæringssaks, buskrydder mm.